Контакт

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор, Ђорђа Вајферта 29
Издавач: РТБ Бор ДОО
Генерални директор РТБ-а: Благоје Спасковски
Руководилац Службе за односе са јавношћу: Горица Тончев Василић
Гл. и одг. уредник: Љубиша Алексић
Заменик гл. и одг. уредника: Милољуб Милошевић
Новинар-уредник: Јасмина Станојевић
Технички уредник: Силвија Вукашиновић
Web администрација: Зоран Станковић
Уредништво: Ул. Ђорђа Вајферта 29. Бор
Телефон (030)458 485 (редакција)
Телефакс: (030)427 419 и 427 410
Поштански фах: 104
Текући рачун: 160-106949-08
Website: rtb.rs, kolektiv.co.rs
Е-маил: ljaleksic@rtb.rs (гл. и одг. уредник), kolektiv@rtb.rs (редакција)
Рукописи и фотографије се не враћају.