Рудник бакра Мајданпек прати утицај минирања са копа на јужни део града

Мониторинг свих параметара

 

Систем омогућава утврђивање односа између параметара минирања, интензитета сеизмичких потреса насталих том приликом, спољних климатских утицаја, са једне стране, и реакције објеката, са друге. – На основу закона осциловања тла, које свакодневно може да се коригује резултатима сеизмичких мерења и законитостима утицаја потреса на промену ширине пукотине, могуће су измене параметара технологије минирања, како би се обезбедила сеизмичка заштита објеката
РБМ
. – Развој рударских радова на површинском копу „Јужни ревир“ Рудника бакра Мајданпек довео је до приближавања минских серија стамбеним и грађевинским објектима на подручју јужног дела града Мајданпека. Како јачи сеизмички потреси при свакодневним минирањима могу довести до оштећења зграда и других објеката у непосредној близини, РБМ већ годину дана спроводи пројекат ефикасног, поузданог и прецизног мониторинга параметара сеизмичких потреса и деформација објеката ради сталног и реалног сагледавања утицаја минирања.
У оквиру праћења утицаја сеизмичких потреса, инсталирани су системи мониторинга којима се, поред свакодневних мерења параметара потреса и ваздушних удара, прате и деформације пукотина на објектима. Уз то, прате се и климатски параметри, температуре и влажности, а води и анализира дневник минирања са геодетским снимцима минских серија, као и прецизна евиденција параметара бушења и минирања важних са становишта сеизмичких потреса – објашњава дипл. инж. рударства Дарко Извонар, носилац задатака развојних програма РБМ-а.
На основу података о вибрацијама тла и реакцијама објеката, мониторинг треба да омогући поуздану оцену утицаја минирања са радилишта „Јужног ревира“ на објекте у јужном делу Мајданпека. Систем омогућава утврђивање корелационих односа између параметара минирања, јачине сеизмичких потреса, спољних климатских утицаја, са једне стране, и реакције објеката, са друге. На основу тога, технологија минирања моћи ће да се унапређује и усавршава у погледу економичности, обезбеђења сеизмичке заштите и повећања сигурности минирања.
После неколико десетина минирања, прогноза брзине осциловања за свако следеће све је поузданија. На основу закона осциловања тла, које може да се свакодневно коригује резултатима сеизмичких мерења и законитостима утицаја потреса на промену ширине пукотине, могуће су корекције параметара технологије минирања, како би се обезбедила сеизмичка заштита објеката – наглашава Извонар.
Систем мониторинга омогућава даљинску контролу и конфигурацију, а резултати мерења се непрекидно складиште у меморији система у реалном времену, па такви могу да се емитују на даљу обраду и анализу. – Ради обезбеђења и чувања података о обављеним минирањима, води се дневник који за свако минирање садржи прецизне податке. Почев од тачног времена и датума, преко висине етаже, пречника и нагиба минских бушотина, линија најмањег отпора, растојања између и дужине минских бушотина, до примењене врсте експлозива, масе појединачних експлозивних пуњења, дужине чепа, укупног броја бушотине и низа других података и запажања – рекао нам је Дарко Извонар.
Јер, сваки од тих параметара има одређени утицај на јачину потреса, неки додуше, занемарљив, а поједини такав да се њиховим изменама у већој или мањој мери може контролисати сеизмички ефекат минирања са површинског копа „Јужни ревир“ на људе и објекте у јужном делу Мајданпека.

Print Friendly, PDF & Email
Share