Почетак Екологија Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-а

Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-а

14 друго читање
0
0
796

За чистије небо над Бором

 

Редовно мерење емисије загађујућих материја у Топионици, Електролизи, Фабрици сумпорне киселине, Ливници бакра и бакарних легура, Енергани и Фабрици соли метала. – Милана Поповић: Наши свакодневни задаци били су и анализе метеоролошких параметара, њихов утицај на распростирање загађења у граду и околини, израда најповољнијих сценарија за производњу у Топионици, као и прогнозе загађења. – Одржавање и сервисирање аутоматских станица за мерење емисије сумпор-диоксида

Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-аТИР. – Служба за заштиту животне средине ТИР-а лани је организовала мерење емисије загађујућих материја у Топионици (на бетонском и зиданом димњаку), Електролизи, Фабрици сумпорне киселине, Ливници бакра и бакарних легура, Енергани и Фабрици соли метала. Ту су и послови одржавања и сервисирања аутоматских станица за мерење имисије сумпор-диоксида (два пута месечно обављени су редовни превентивни прегледи мерних станица „ТИР“ и „Кривељ“).
Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-аАктивно смо учествовали у увођењу и примени основног софтверског решења у оквиру система за вођење евиденције и извештавање из области животне средине („EMC-TEAMS“), а урађене су и презентације којима се наше предузеће представило на радионицама одржаним у Сент Андреји (Мађарска), Бечићима (Црна Гора) и Београду. Сачињени су и бројни извештаји – за канадску EDC банку, Национални регистар извора загађивања (НРИЗ), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине (о годишњој количини отпада, емисији гасова и прашкастих материја произведених, односно емитованих из наших погона у 2012. години). Запажено је и наше учешће на међународним научним скуповима – „Еколошкој истини ’13“ и „Октобарском саветовању рудара и металурга“, састанцима Мониторинг-тима општине Бор (месечно), као и свакодневно у инспекцијским прегледима републичког инспектора – каже Милана Поповић, помоћник директора ТИР-а за заштиту животне средине.
Наша саговорница је набрајањем ових активности тек начела списак онога што пише у прошлогодишњем извештају о раду Службе у којој, по њеним речима, раде стручни и за ту област школовани људи. Велики допринос дали су и Пројекту реконструкције постојећег постројења за неутрализацију слабе киселине ради третмана отпадних токова који настају из нове флеш-пећи и постојећих ПС-конвертора у Топионици. Урађен је план постројења за управљање отпадом и добијена дозвола за сакупљање и третман отпадног бакра и бакарних легура у Ливници. Четири пута годишње обављено је мерење квалитета отпадних вода ТИР-а, и то из фабрика бакарне жице, фотохемикалија, соли метала и сумпорне киселине.
Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-аНаши свакодневни задаци били су и анализе метеоролошких параметара и њихов утицај на распростирање загађења у Бору и околини, израда најповољнијих сценарија за производњу у Топионици, као и прогнозе загађења. Вођене су дневне евиденције о раду и застојима агрегата у Топионици и Фабрици сумпорне киселине, праћени су минутни, часовни и дневни подаци о концентрацијама SО2 на мерним станицама, а повремено смо обилазили град и околину. У случајевима када је присуство овог гаса било изнад граничних, дозвољених вредности обавештавани су технолози или управник Топионице да би предузели мере прописане Акционим планом за смањење аерозагађења – наглашава Поповићева.
Из плана активности Службе за 2014. она издваја обавезу ТИР-а да два пута годишње мери емисију загађујућих материја на свим емитерима. На основу Протокола о сарадњи у циљу наставка и унапређења мониторинга квалитета ваздуха на подручју Бора, који је ТИР потписао са АЗЖС, потребно је сачинити заједнички програм реализације овог важног посла. Такође, веома важно је и прибављање IPPC-а, односно интегрисане дозволе (интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине) коју је, по врсти активности и постројењима, предузеће обавезно да прибави до 2015. године, а на основу Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Вођење евиденције о хемикалијама, добијање дозволе за обављање промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија, класификација по „CLP/GHS“ и „DSD/DPD“ систему, израда безбедносних листова и етикета за преостале производе у ТИР-у – још су неки од овогодишњих задатака Службе. Осим годишњих извештаја (о количини отпада, емисији гасова и прашкастих материја, као и количини утрошене воде), спровешће се истраживање о коришћењу и заштити вода од загађивања, мерење квалитета отпадних вода ТИР-а које се испуштају у јавну канализациону мрежу и реципијент (четри пута годишње), а предстоји и дорада плана управљања водама ТИР-а.

Још повезаних текстова
В Јасмина Станојевић
Више текстова Екологија

Оставите одговор

Погледајте и

Жене ZiJina: Весна Трајковска из Фабрике сумпорне киселине

Ништа не промиче њеном будном оку У постројењу за прераду отпадних вода даме су махом за к…