Почетак Контакт

Контакт

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор, Ђорђа Вајферта 29
Издавач: Serbia Zijin Bor Copper doo Bor
Директор Serbia Zijin Bor Copper doo Bor: Лонг Ји
Руководилац Службе за односе са јавношћу: Горица Тончев Василић (FB, LinkedIn)
Гл. и одг. уредник: Љубиша Алексић
Новинар-уредник: Јасмина Станојевић
Технички уредник: Силвија Вукашиновић
Web администрација: Зоран Станковић
Уредништво: Ул. Ђорђа Вајферта 29. Бор
Телефон (030)458 485 (редакција)
Телефакс: (030)427 419 и 427 410
Поштански фах: 104
Текући рачун: 160-106949-08
Website:
zijinbor.rs,
kolektiv.co.rs
Е-маил:
press@zijinbor.rs,
kolektiv@zijinbor.rs (редакција)
Рукописи и фотографије се не враћају.