Почетак Контакт

Контакт

Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор, Ђорђа Вајферта 29
Издавач: ZiJin Bor Copper DOO Bor
Генерални директор РТБ-а: Лонг Ји
Руководилац Службе за односе са јавношћу: Горица Тончев Василић (FB, LinkedIn)
Гл. и одг. уредник: Љубиша Алексић
Новинар-уредник: Јасмина Станојевић
Технички уредник: Силвија Вукашиновић
Web администрација: Зоран Станковић
Уредништво: Ул. Ђорђа Вајферта 29. Бор
Телефон (030)458 485 (редакција)
Телефакс: (030)427 419 и 427 410
Поштански фах: 104
Текући рачун: 160-106949-08
Website: rtb.rs, kolektiv.co.rs
Е-маил: press@rtb.rs ljaleksic@rtb.rs (гл. и одг. уредник), kolektiv@rtb.rs (редакција)
Рукописи и фотографије се не враћају.